روش های مظالعه

ا تندخوانی ، ابتدا باید موضوع را به سرعت مطالعه کنید. این کار به ذهن شما کمک می کند تا اطلاعات شاخص را جمع آوری کرده و پیش زمینه مناسبی برای درس خواندن موثر پدید آورد. بیشتر دانش آموزان پیش مطالعه نمی کنند. در نتیجه در زمانی که معلم درس می دهد، همه چیزهایی که معلم می گوید برای دانش آموز تازگی دارد و دانش آموز باید مطالب زیادی را در مدت زمان کمی یاد بگیرد. این مسئله باعث می شود که دانش آموز به سرعت خسته شده و دچار تخیل بشود و از آن زمان به بعد، سطح یادگیری باز هم پایین تر بیاید. درحالیکه اگر دانش آموز با پیش مطالعه درکلاس حاضر شود، هم در درس مشارکت می کند و هم ارتباط خوبی با معلم و صحبت های او برقرار می کند و این امر باعث افزایش یادگیری دانش آموز می شود و جلوی خستگی و تخیلی شدن دانش آموز را هم می گیرد.